+

Statistika

Šifra predmeta: Š2318A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumevanja statističkih principa, slučajne promenljive, statističkog ocenjivanja, testiranja statističkih hipoteza i regresione i korelacione veze slučajnih promenljivih.

Veština primena statističkih metoda i zaključivanje na osnovu dobijenih rezultata.

Teorijska nastava

Uvod: osnovni skup, uzorak, jedinice posmatranja, obeležje posmatranja, prost slučajni uzorak, statističke serije i tabele; Empirijske raspodele: distribucija frekvencija i pokazatelji statističke serije (srednje vrednosti, mere varijacija i mere oblika); Teorijske raspodele: normalna, Binomna, Poasonova, Studentova, Fišerova, χ2. Metod uzorka: Raspodele parametara uzorka; Statističke ocene parametara osnovnog skupa: tačkaste i intervalne ocene; Testiranje statističkih hipoteza: o srednjoj vrednosti, proporciji, analiza varijanse, testiranje neparametrijskih hipoteza χ2-testom; Korelacija i regresija: prosta linearna regresija (ocena parametara, testiranje značajnosti, interpolacija i ekstrapolacija), koeficijent korelacije i testiranje njegove značajnosti;

Praktična nastava

Praktična nastava se održava na časovima vežbi.