+

Шумарска политика и законодавство

Шифра предмета: Ш4740Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

Да студентима пружи потребна основна знања, која ће им омогућити да разумеју смисао циљева и мера које се предузимају у сектору шумарства и узму активно учешће у њиховом креирању и спровођењу.

Располагање знањима која омогућавају успешно праћење наставе на предметима дипломских (мастер) и докторских студија, разумевање проблема стратешког управљања у области шумарства и основа за каснију припрему стручног испита („државни испит“).

Теоријска настава: Економска политика и природни извори као основа економске политике (појам, циљеви и методе економске политике, врсте економских политика, појам и врсте природних ресурса, шуме као обновљиви природни ресурс), Појам шумарске политике (појам и структура шумарске политике, историјски развој), Принципи и циљеви шумарске политике (појам и подела, креирање и спровођење циљева шумарске политике, структуирање, систематизација, рангирање и усклађивање циљева шумарске политике), Методе и средства шумарске политике и НШП (појам и врсте метода шумарске политике, појам и врсте средстава шумарске политике, појам, циљ и сврха Националног шумарског програма (НШП)), Актери шумарске политике и утицај окружења (појам актера шумарске политике и њихова улога, појам окружења, критеријуми и подела фактора окружења), Шумарско законодавство (појам права и однос права и економије, сектор шумарства и његово правно утемељење), Врсте и сврха правних докумената у шумарству (врсте правних аката, Устав, закони и уредбе), Устав и Закон о шумама (уставно регулисање употребе природних извора,  Закон о шумама и његова улога у развоју шумарства).

Практична настава: /

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: /