+

Шумска хидрологија

Шифра предмета: Ш2423В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Без услова

Стицање основних знања о кружењу воде у природи, односно о утицају шумских екосистема на копнену фазу кружења воде, са освртом на сложене односе између атмосферских талога и шумских екосистема који за последицу има принос корисних вода.

Изучавањем предмета студенти се упознају са утицајем шумских екосистема на хидролошки циклус кружења воде на земљи.

Теоријска настава  Увод у шумску хидрологију (историјски приказ, циљ и сврха проучавања). Глобални и општи хидролошки циклус, Водни биланс шумских фитоценоза и појединачних врста шумског дрвећа, Атмосферска влага и шумски екосистем (формирње, падање, количина и распоред вертикалних и хоризонталних падавина, топљење снега, инфилтрација и ретенција), Интерцепција, Евапотранспирација (процес, евапорација, разлика између пошумљених и голих сливних подручја), Транспирација (процес, фактори). Површинско, потповршинско и подземно отицање, Укупно и поплавно отицање, Утицај шумских екосистема на отицање и ретенцију воде. Принос воде, Обогаћивање подземних вода и извора, Спречавање и ублажавање поплава. Ерозија и седиментација, Квалитет (појам, мерење) и загађење воде, Утицај шумских екосистема на квалитет вода, Резултати истраживања анализе квалитета атмосферских падавина и утицај шумске вегетације на ретенцију депозита. Методе вредновање хидролошке функције шума (метод замене трошкова, метод условних јединица и метод комплексног вредновања).

Практична настава: Хидролошки елементи слива (топографски услови-рељеф, геолошка и педолошка подлога, вегетациони покривач). Врсте падавина, висина, распоред и време трајања падавина, ефективне падавине, интензитети. Евапорација (са површине земљишта и огледала воде). Транспирација, коефицијент транспирације. Методе утврђивања евапотранспирације.Отицање (поплавно, подповршинско, подземно), фактори који утичу на отицање, нумеричко и графичко дефинисање отицања, специфично отицање, коеф. отицања, хидролошко реаговање слива, дефинисање протицаја малих и великих вода; Инфилтрација и ретенција. Принос корисних вода шумских и травних екосистема (утврђивање приноса, запремине и квалитета корисних вода). Обогаћивање подземних издани; Метод замене трошкова (проф. Продан). Метод условних јединица. Метод комплексног вредновања.