+

Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве

Шифра предмета: Ш4844Г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов: Нема

У оквиру овог предмета студенти се упознају са најзначајнијим ксилофагним инсектима и лигниколним гљивама на стабалима. Такође, у оквиру овог предмета они уче и како се против њих треба борити.

Пуна оспособљеност студената да препознају ксилофагне инсекте и лигниколне гљиве на стаблима и у случају потребе врше њихово сузбијање у шуми.

Увод. Значај дрвета. Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дубећих стабала. Идентификација најзначајнијих врста из Phylum Basidiomycota i Phylum Ascomycota трулежница стабала. Појам, врсте и дијагноза трулежи. Утицај епиксилних гљива на мембрану и ћелијски садржај. Мере борбе против гљива проузроковача трулежи дрвета на дубећим стаблима у шуми. Заштита трупаца од трулежи после сече стабала у шумама и на шумским стовариштима. Специфичности грађе ксилофагних инсеката. Физиологија исхране и варења ксилофагних инсеката. Ксилофагни инсекти као разарачи дрвета. Начини на који ксилофагни инсекти оштећују дрво. Дијагноза присуства ксилофагних инсеката. Економски значај ксилофагних инсеката. Најзначајније врсте ксилофагних инсеката и њихово сузбијање.