+

Дендрологија

Шифра предмета: Ш1208
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан-I година студија-II семестар
Број ESPB: 7
Услов: не постоји

је да студенти науче морфолошке и еколошке карактеристике, као и практичан значај најважније домаће и стране дендрофлоре (дрвећа и жбуња).

Знања из Дендрологије, служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина и имају вишеструки значај у шумарској пракси.

Теоријска настава

Проучавају се најважније домаће и стране дрвенасте врсте. За сваку проучавану врсту даје се опис морфолошких карактеристика: хабитуса, избојака, листова, цветова и плодова. За сваку проучавану врсту приказују се ареали, а код аутохтоних врста наведено је и распрострањење у Србији. Наводе се и аутеколошке и ценоеколошке карактеристике појединачних дрвенастих врста. За сваку врсту се наводи практични значај, а за стране врсте и колико су заступљене у Србији и даје се препорука за њихово гајење.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

На вежбама (лабораторијска настава) студенти уче да распознају и међусобно разликују дрвенасте врсте на основу морфолошких карактеристика анализом хербарског материјала (гранчице са четинама, гранчице са листовима, зимске гранчице, плодови, шишарице) и употребом кључева за детерминацију врста датих у Практикуму.

Практична настава се одржава у Арборетуму Шумарског факултета и у најближим шумама у околини Београда, где студенти уче дрвенасте врсте у њиховом природном амбијенту.