+

Дендрометрија

Шифра предмета: Ш3525
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 7 (седам)
Услов:

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за различите технике и методе прикупљања (премера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација о појединачним стаблима, састојинама и већим шумским комплексима, те упознавање са значајем ширине спектра и поузданости информација о шумском фонду с аспекта даље употребе у шумарству и у другим областима

Знања неопходна за слушање и активно учешће у различитим облицима наставе из других шумарских дисциплина (коришћење шума, гајење шума, наука о прирасту, планирање газдовања шумама итд.), за рад у шумарској пракси, као и за наставак школовања на мастер академским и докторским студијама

Теоријска настава

Увод; Премер обореног стабла; Премер дубећег стабла; Одређивање старости и прираста стабла; Премер (инвентура) шума; Одређивање запремине, сортиментне структуре и квалитета састојине, Одређивање старости и прираста састојине

Практична наставa

Обука за рад са мерним инструментима који се користе у Дендрометрији, одређивање запремине, старости и прираста стабла, пројектовање различитих метода уређајне (састојинске) инвентуре шума, обрада података (програмски пакет Основа), одређивање броја стабала, запремине, старости и прираста састојине, анализа и презентација резултата, упознавање са основним принципима и могућношћу примене даљинске детекције у инвентури шума