+

Економика шумарства

Шифра предмета: Ш4738
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Да пружи потребна економска знања, која ће омогућити успешно решавање задатака и савладавање проблема из области економике пословања, односно да у условима тржишне економије омогући производњу и пословање са профитом. У том смислу, потрено је упознати се са општим економским законитостима које владају у производњи и промету производа шумарства, значају и проблемима просте и проширене репродукције у шумарству, функцијама и задацима предузећа у шумарству и ангажовању средства у производњи и њиховим економским ефектима.

Располагање знањима која ће студентима омогућити  да успешно решавају задатке и проблеме из области економике пословања (оспособљавање да би се схватио смисао и сврха активности у сфери економике шумарства – теоријска знања), односно да у условима тржишне економије производе и послују са профитом (да израчунавају показатеље економске успешности пословања предузећа, обаве калкулацију трошкова, изврше процену вредности шума, обрачунају финансијску опходњу и процене исплативост инвестиција у шумарству – практична знања и вештине).

Теоријска настава: Увод у економику шумарства, Производња у шумарству, Тржиште производа шумарства, Економски аспекти шумских штета, Новац као средство у размени добара, Планирање производњe у шумарству, Вредност шуме, Шумско-привредно предузеће (врсте и облици организовања), Ангажовање и кружење средстава у производњи, Трошкови, Показатељи успешности пословања, Формирање и расподела укупног прихода, Финансијска анализа пословања предузећа и Инвестиције у шумарству.

Практична настава: Израда модел понуде и тражње производа шумарства, Израчунавање финансијске опходње (по критеријуму нето-садашње вредности, просечне нето-садашње вредности и магриналне вредности), Рачунање вредности шуме по методу нето-садашње вредности (уз примену методе „моделног кројења“), Aмортизација и ревалоризација основних средстава, Израчунавање суме потребних обртних средстава, Израчунавање и анализа прихода предузећа у шумарству и Анализа биланса (хоризонтална и вертикална анализа).

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: /