+

Физиологија биљака

Шифра предмета: Ш1210
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 3
Услов: Шумарска ботаника

Стицање знања о животним процесима и појавама у биљкама која су неопходна за савладавање уже стручних дисциплина. Познавање функција од најнижег структурног нивоа – ћелије, преко ткива до органског система и до нивоа заједнице – екосистема као и утицај чинилаца спољашње средине на животне процесе биљака.

Већа стручност за послове у области производње садног материјала, гајења шума, неге и заштите биљака. Tеоријскa основa за унапређење квалитета биљака, продукције органске материје, физиолошку виталност, отпорност на стесне чиниоце средине.

Теоријска настава: Повезаност физиологије са другим стручним дисциплинама у области Шумарства. Водни режим. Потенцијал воде. Усвајање воде. Кретање воде у биљци. Одавање воде: транспирација, гутација, сузење. Чиниоци који утичу на водни режим.Антитранспиранти. Садржај воде у биљкама, дневна и сезонска динамика. Класификација биљака у односу на захтеве према води. Физиологија минералне исхране. Садржај минералних елемената у биљкама. Органи помоћу којих се врши усвајање минералних материја. Механизам усвајања јона. Чиниоци који утичу на усвајање и садржај минералних елемената. Утицај ризосферне микрофлоре на усвајање јона. Утицај онтогенетског развића биљака на садржај јона. Утицај специфичности биљака ихетерогености појединих органа и др. Значај појединих макро и микроелемената.Фотосинтеза. Пигменти фотосинтезе. Значај особина светлости. Улога угљендиоксида. Механизам процеса:фотофизичка и фотохемијска -светлосна реакција. Хемијска или реакција у тами (Калвинов циклус). Продукти фотосинтезе и њихова трансформација.Чиниоци који утичу на фотосинтезу.  Дисање -хемизам и механизам. Чиниоци који утичу на дисање. Физиологија растења. Стадијуми. Поларност. Корелације. Периодичност растења и мировања.Физиологија развића. Развиће и спољашња средина.Физиолошки активне материје.Ауксини.Гиберелини.Цитокинини. Абсцисинска киселина. Етилен. Ретарданти и  остале физ. активне материје. Алелопатија. Чиниоци који утичу на растење и развићеФизиологија семена.  Физиологија отпорности,  температурe, сушa,  соли, pH, анаеробни услови, зрачењe, загађеност и др.

     Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Експерименталне вежбе: Функције стома, стоматични индекс, плазмолиза. Функција мембрана. Одеђивање садржаја воде у биљци. Потенцијал воде. Интензитет транспирације. Одређивање садржаја минералних елемената у биљном ткиву, азот, фосфор, калијум, калцијум, магнезијум, микроелементи. Фотосинтетички пигменти. Показатељи фотосинтезе. Интензитет дисања. Утицај светлости на клијање семена. Апсорпција кореном. Утицај биљних хормона на растење. Утицај соли на растење.