+

Организација и пословање у шумарству

Шифра предмета: Ш4843
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Положен испит из Планирања газдовања шумама

Пружање потребних организационих и менаџерских знања, која ће омогућити успешно организовање пословања предузећа у јавном и приватном сектору шумарства и заштите природе. Упознавање са основним принципима организовања јавне управе и службе у  шумарству и заштити природе, моделима организовања и подршке власницима приватних шума, као и организацијом и пословањем предузећа у шумарству и заштити природе.

Располагање знањима која ће омогућити успешно решавање задатака и проблема из области организације и пословања у шумарству, односно, оспособљавање за теоријска (да би се схватио смисао и сврха активности у сфери менаџмента и предузетништва) и практична знања (како у условима транзиције и тржишне економије, успешно организовати производњу и пословање у шумарству).

Теоријска настава: Увод у организацију шумарства, Развој организације  шумарства, Организација шумарства у ЕУ и земљама у транзицији, Стратешки  и законодавни оквири организације шумарства и заштите природе, Организација јавне управе и службе у шумарству и заштити природе, Организација власника приватних шума, Организовање предузећа у шумарству (предузећа за газдовање државним шумама и малих и средњих предузећа у шумарству) и заштити природе (предузећа националних паркова), Основе менаџерског управљања и предузетничког пословања у шумарству.

Практична настава: Основе пословне коресподенције, тимског рада и презентовања резултата, Принципи формирања предузећа, удружења и НВО у шумарству, Облици организовања предузећа у шумарству, Пословање и финансирање предузећа у шумарству, Облици организовања и подршке власницима приватних шума, Припрема пословне документације (за израду бизнис планова и учешће на јавним конкурсима), Принципи оснивања кластера, Сарадња са међународним институцијама и организацијама у шумарству.

 

УЏБЕНИК

ПРАКТИКУМ

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.