+

Шумарска ботаника и анатомија дрвета

Шифра предмета: Ш1102 / ШУ1102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан у првом семестру
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Шумарска ботаника и анатомија дрвета је предмет који је намењен студентима прве године Одсека за шумарство. Из овог предмета студенти ће кроз Шумарску ботанику проширити своје знање везано за одређена поглавља као што су: Цитологија, Хистологија, Морфолоија и Aнатомија вегетативних органа, Систематика и тд. Настава из предмета Анатомије дрвета као научне, ботаничке и шумарске дисциплине има за циљ да студентима пружи потребна знања везана за макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу аутохтоних и алохтоних врста дрвећа.

Стечено знање из Шумарске ботанике послужиће им као основа за већи број фундаменталних и профилних дисциплина које се слушају на поменутом одсеку у току студија. Познавање материје из Анатомије дрвета има поред научне и врло велики практикни (привредни) значај. За стручњаке на терену (шумарски инжењер, техничар и др.), она је од значаја за стручну детерминацију дрвета на складиштима на терену, индустријским погонима или достављених узорака, а изузетно и при детерминацији фосилизираних узорака из палеонтолошких налазишта, судским експертизама и слично.

Теоријска настава: Увод у Шумарску ботанику. Историјат и развој ботанике.  Цитологија (проучавање биљне ћелије). Хистологија. Подела биљних ткива (творна, трајна). Типови, особине, локализација и функција ћелија која граде основна ткива.  Органологија (морфолошка и анатомска грађа биљних органа, вегетативни и фруктификационих). Размножавање биљака (бесполно и полно). Основи систематике номенклатуре биљака. Таксономске категорије; врсте система класификације; место биљака у савременим системима класификације. Систематика шумских дрвенасте врсте. Систематика шумских зељастих врста. Увод анатомију  дрвета. Макроскопска грађа дрвета. Анатомска грађа дрвета четинара-проводни елементи (аксијалне трахеиде раног дрвета, радијалне трахеиде). Механички елементи (аксијалне трахеиде позног дрвета). Паренхим (радијални, епителни, аксијални). Упоредна анатомија дрвета четинарских врста. Анатомска грађа дрвета лишћара (подела на дифузне и прстенасто-порозне врсте. Проводни елементи (трахеје, васкуларне и вазицентрицне трахеиде-прелазни елементи). Механички (либриформ, влакнасте трахеиде-прелазни елементи). Паренхим (радијални и аксијални /апотрахеалан и паратрахеалан/). Упоредна анатомија дрвета лишарских врста.

Практична настава: Изводи се у виду једнодневних излета –везано за Систематику биљака за које је према наставном плану, предвиђено укупно 3 дана.