+

Шумарска фитоценологија

Шифра предмета: Ш2313
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: обавезан-II година студија-III семестар
Број ESPB: 5
Услов: Дендрологија

Задатак предмета Шумарска фитоценологија је да студенте упозна са основним методама проучавања вегетације и да им омогући коришћење тих знања.

Знања стечена на предмету Шумарска фитоценологија служи као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина и имају вишеструки значај у шумарској пракси.

Теоријска настава

На овом предмету студенти уче поједине области фитоценологије: синморфологију, синтаксономију, синхорологију, синхронологију, синекологију, синдинамику и експерименталну фитоценологију. Студенти уче зонирање шумске вегетације планете Земље, зонирање вегетације Европе и југоисточне Европе.  Биће дато зонирање шумске вегетације Србије и преглед шумске вегетације по разредима, редовима и свезама. Даје се преглед најзначајнијих шумских асоцијација у Србији, њихово распрострањење и флористички састав.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

На вежбама (лабораторијска настава) студенти уче технику узимање фитоценолошког снимка, израду фитоценолошке табеле, израду спектара флорних елемената и животних облика, коришћење и израду вегетацијских карата и профила. Осим тога, обрађују се најважније фитоценозе и њихов флористички састав, на основу хербарског материјала.

Практична настава се одржава у шумама у околини Београда где студенти уче најзначајније шумске фитоценозе.