+

Шумарска генетика

Шифра предмета: Ш2315
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Упознавање са теоријским основама процеса променљивости, наслеђивања и узрока онтогенетског развитка организама.

Поседовање неопходног знања из генетике као теоријске дисциплине, која представља основу савременом оплемењивању биљака, конзервацији и усмереном коришћењу шумских генетичких ресурса.

Теоријска настава: 1. Уводно предавање (2); 2.Основе цитогенетике: грађа ћелије, морфологија и грађа хромозома, ћелијске деобе (4); 3.Основе трансмисионе генетике: монохибридно, дихибридно и полихибридно наслеђивање, повратно и тест укрштање (4); 4. Интеракција наследне основе (2); 5. Наслеђивање пола и наслеђивање везано за пол (2); 6. Облици променљивости и њихова класификација (6); 7.Биохемијске основе наследног процеса (4); 8. Генетске основе онтогенезе-генетичка контрола морфо-физиолошке диференцијације и метаболизма, природа везе између гена и биохемијских реакција, онтогенетска адаптација (2); 9. Генетика популације и генетичке основе еволуције (4).

Практична настава: 1.Увод: Упознавање са начином организације вежби, правима и обавезама студената (2); 2. Основне информације о хромозомима:  детерминација у ћелији, упознавање са морфологијом и варијабилношћу, израда кариотипа смрче (4); 3. Деоба ћелија: анализа микроскопских препарата (6); 4. Образовање полних ћелија код биљака (2); 5. Оплођење код биљака: код скривеносеменица и голосеменица (4); 6. Хибридолошке метод генетичке анализе: мононибридно, дихибридно и полихибридно укрштање; повратно и тест укрштање-задаци (10); 7. Наслеђивање пола и наслеђивање везано за пол: хромозомско објашњење механизма детерминације пола-задаци (2).