+

Трговина шумским производима

Шифра предмета: Ш4737
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 2
Услов:

Да разумеју појмове и односе у сфери робног промета, посебно из области трговине дрветом и другим недрвним шумским производима, и да омогући успешно планирање и спровођење активности везаних за пласман тих производа на тржишту кроз добро осмишљен и вођен маркетинг.

Располагање знањима која омогућавају да се успешно решавају задаци и проблеми из области трговине и робне размене у области шумарства, односно да се на тржишту на најбољи начин валоризује производни програм.

Облици продаје дрвета (лицитације – врсте, оглашавање, учесници, спровођење, комплот, субмисије и продаја по шумској такси, продаја по ценовнику,  дугорочни уговори), Унутрашњи робни промет (појам, врсте и актери унутрашње трговине, развој трговачке мреже унутрашње трговине дрветом и производима од дрвета), Спољнотрговински промет (структура и облици спољнотрговинског промета, историјски развој спољне трговине – меркантилизам, протекционизам, екстрапротекционизам и либерализам,  режими спољне трговине и мере ограничења – стимулације, рестрикције, компензације, либерализација и стимулација извоза, везани спољнотрговински послови, послови дораде/оплемењивања и реекспорта, органи и установе у спољној трговини), Царине и шпедиција (појам, функције, врсте и улога, царинско подручје, царинска тарифа, царинске уније и царинска контрола, појам, функције и улога шпедиције и врсте услуга), Техника трговине дрветом (уговори о купопродаји, уговори о трговинском заступању, форме, значење појединих елемената, међународне трговинске коморе, арбитража и решавање рекламација у међународној трговини дрветом, акредитив – појам, значај и врсте акредитива, трговачка документа – транспортна документа, царинска документа, документа о осигурању робе, уверења и атести), Банке и банкарски послови (појам, врсте и функције банака, банкарски послови, међународни монетарни систем), Примена стандарда у трговини дрветом (мерење и преузимања – димензије, квалитет, отпрема трупаца и просторног дрвета, документа, ЈУС ЕН стандарди у шумарству за трупце и резану грађу, INCOTERMS правила у међународној трговини дрветом – значај, потреба, подела и објашњење клаузула,