+

Пословне финансије

Шифра предмета: ТМП36Ц2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Бенковић С. Слађана, др Петровић М. Славица

Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VI семестар)
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Стицање знања о токовима новца унутар предузећа, планирања оптималне структуре капитала предузећа и анализа успешности пословања предузећа.

Оспособљавање студената за компетентно и успешно управљање финансијама предузећа, обављања финансијских анализа успешности пословања и израду финансијских планова.

Теоријска настава: Увод. Финансијска функција у предузећу. Финансије као научна дисциплина и управљачки концепт у предузећу. Развој пословних финансија као дисциплине. Финанијска функција као подсистем пословног система (предузећа). Однос финансијске функције и осталих функција. Финансијски аспект пословних трансакција.

Систем управљања финансијама у предузећу. Структура система управљања финансијама. Организација финансијске функције. Финансијска политика. Промене у глобалном квалитету и конкурентности и утицај на управљање финансијама.

Политика финансирања. Појам фнансирања и правила финансирања. Оптимална структура капитала предузећа.  Пословни ризик и пословни левериџ. Финансијски ризик и финанисјки левериџ. Почетно финансирање. Краткорочно финансирање. Краткорочно задуживање. Дугорочно финансирање. Дугорочно задуживање. Финансијско планирање. Планирање као базична активност управљања. Врсте финансијских планова. Буџетирање.

Финансијски лизинг. Врсте, карактеристике, погодности, ограничења и ризици. Факторинг.

Финансијска анализа. Предмет финансијске анализе. Биланс као подлога финансијске анализе.

Биланс стања и кључни показатељи. Биланс успеха и кључни показатељи. Извештај о новчаним токовима и кључни показатељи. Пословни и финансијски ризик.

Обртна средства – обртни капитал. Управљање обртним средствима. Управљање залихама. Управљање потраживањима. Управљање готовином. Управљање ликвидношћу. Могућност сагледавања и управљања ликвидношћу. Планирање новчаних токова. Планирање потребног нивоа готовине. Одлучивање на бази профита. Рачуноводство као елемент финансијске функције у предузећу. Главна књига. Двојно књиговодство. Контни систем. Контни оквир и контни план. Робно књиговодство.

Вежбе: Финансијски обрасци и документација: налог за плаћање, налог за исплату. Компезација. Цесија. Асигнација. Инструменти обезбеђивања уговора: менице, банкарске гаранције. Форме. Примери из праксе. Захтеви за кредит: форма и садржина. Подношење захтева за кредит. Врсте и подела кредита:према облику, према економској намени, према употреби, року трајања, повериоцу, дужнику и начину враћања. Уговори о кредиту. Елементи уговора . Форфетинг. Опортунитетни трошак. Дисконтна стопа. Активна и пасивна каматна стопа. Примери израчунавања.Израда и анализа биланса успеха и биланса стања предузећа. Анализа финансијских резултата предузећа.

Практична настава: изводи се у предузећима дрвне индустрије на територији града Београда.