+

Аутоматизација у производњи намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ТМП2313
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу успешно да примењују стечена знања, пре свега у избору и коришћењу елемената и метода мерне технике и аутоматизације у погонима за прераду дрвета, а између осталог и за праћење и разумевање делова наставе у предметима: унутрашњи транспорт, сушење дрвета, машине и алати за обраду дрвета, иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе, енергетика у дрвној индустрији, заштита на раду и у животној средини, површинска обрада дрвета, финална прерада дрвета.

Упознавање и овладавање техникама мерења са аспекта трансформације физичких величина. Математичке методе анализе система аутоматског управљања и моделирања физичких процеса. Сагледавање савремених система аутоматског управљања у производњи намештаја и производа од дрвета и детаљно упознавање са реализацијом управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система.

Теоријска настава : Сврха улога и значај САУ. Појам преносне функције. Представљање помоћу блок схема и графа тока процеса. Стабилност. Класификација регулационих система. Принцип рада давача/претварача: дефиниције. Општи захтеви при преносу података. Давачи/претварачи. Електрични појачавачи и завршни/извршни уређаји. Хидраулични и пнеуматски појачавачи и завршни/извршни уређаји. Електронски и електрични регулатори. Регулација појединих физичких величина. Примери система регулације у производњи намештаја и производа од дрвета.

Практична настава:

 Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Елементи Фуријеове трансформације и извођење Лаплаце-ове трансформације. Особине Лаплаце-ове трансформације. Појам преносне функције. Синтеза функције преноса преко блок дијаграма. Алгебра функције преноса. Критеријуми стабилности. Предастављање ПФ система са више промењљивих. Одзив система на јединичну Heviside-ову побудну функцију. Инверзна Laplace-ова трансформација. Електро-механичке аналогије. Lagrange-ова функција. Е: Одређивање преносне карактеристике сервопотенциометра са и без оптерећења, Одређивање преносне карактеристике NTC и термопарова, Проширени колиматор ласерског снопа и процесно мерење димензија, ласерски микропројектор.