+

Финална прерада дрвета

Шифра предмета: ТМП4729
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви испити из предходних година студирања

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи намештаја и грађевинске столарије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања  доносе одлуке о куповини нове и ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

 У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава : Технологија као научна дисциплина, технологија финалне механичке прераде дрвета,обрадни системи у финалној прерди дрвета,техничке карактеристике обрадних система, показатељи квалитета обрадних система, појам грешке и тачности у технологији финалних производа , класификација грешака, тачности обраде и подешавања, синтеза гршака обраде, основни елементи процеса резања, кретања при обради резањем, методи обраде резањем у финалној преради дрвета, обрадљивост и главни фактори обраде, надмере на обраду, обрада масивног дрвета: кројење грађе,припрема површина за даљу обраду, равнање, фиговање формирање ширина, дебљина и дужина,профилисање гредица и дашчаних плоча,израда елемената за спајање гредица у рамове,плоча од пуног дрвета у корпусе и гредица и плоча у постоља (гештеле), обликовање детаља глодањем, пиљењем и стругањем, обрада масивног дрвета пластичним деформисањем, обрадни процеси и машински системи, обрада плоча на бази дрвета, кројење плоча, кројење и припрема фурнира,  обрадни процеси и машински системи, обрада састава са праволинијским контурама, обрада округлих и овалних плоча, завршна монтажа.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система, квалитет обрађене површине, технолошки поступци. Теренска настава – Снимање техничких карактеристика обрадних система за: кројење резане грађе, припрема површине за даљу обраду, профилисање масивног дрвета, израда елемената везе, обликовање и димензионисање, кројење плоча и осталих материјала, обрада плочастих  материјала.  Утврђивање квалитета обрађених површина у функцији режима обраде. Утврђивање надмера за обраду. Избор алата. Израда програма за поједине фазе обраде при обликовању производа. Студенти ће праксу изводити према унапред припремљеним задацима и писменим и усменим упутствима за поједине системе и методе обраде.