+

Хемијска прерада дрвета

Шифра предмета: ТМП35A1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Циљ курса је да упозна студенте са основним процесима који се примењују у хемијској преради дрвета, да их повеже са основним особинама дрвета и његовим хемијским саставом. Такође, тежња је усмерена ка томе да се укаже на могућност примене процеса прераде који ће омогућити најефикаснију прераду, а нарочито да укаже на неопходност максималног коришћења дрвета као обновљиве сировине. Такође студенти се упознају са могућностима прераде разчичитих сортимената дрвета, као и остатака и отпадака механичке прераде дрвета у производе (или полупроизводе) најразличитије намене, уз примену принципа максималног коришћења дрвне сировине – максимални приноси и производња без отпадака

Студенти стичу сазнања која их оспособљавају рад у процесима хемијске прераде дрвета

Теоријска настава

Увод. Производња влакана: Избор и припрема дрвне сировине за производњу влакана. Подела поступака  према начину дефибрације.Основне врсте механичких влакана. Основни принципи семихемијског поступка. Основни принципи хемијских поступака.  Сулфитни поступци.  Сулфатни поступак. Термичка разградња дрвета:  Сува дестилација дрвета  Угљенисање дрвета. Гасификација дрвета. Екстрактивна индустрија. Производња смоле од дрвета. Производња штавних материја. Производња етеричних уља. Искоришћавање биљног зеленила – хлорофил, каротенске пасте, сточна храна. Сахарификација дрвета: Хидролитичка разградња угљенохидратне компоненте дрвета применом киселих и ензимских катализатора. Заштита околине у хемијској преради дрвета.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Термичка разградња дрвета, испитивање производа термичке разградње,  изоловање екстрактивних материја.