+

Конструкције намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ТМП2415
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: нема

Студент самостално решава конструкцију намештаја и производа од дрвета. Врши избор материјала, елементе везе, димензионише, спаја делове у производ коме је одређена функција, коју треба поуздано и трајно да испуњава, а при томе,  да је његова производња економична. Користи главни цртеж, цртеж пресека и детаља , шеме формирања производа и материјалне листе.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања, претвори одабрано идејно решење у конструкцију на основу које се може обавити приозводња на располиживој технолошкој опреми, у великосеријској и малосеријској производњи. Континуирано  и   компетентно ради на развоју нових производа од дрвета заједно са дизајнерима и технолозима.

Теоријска настава:

Увод, конструкције као део развоја производа, дефиниција конструкције и варијанте конструисања, производи од дрвета и њихова класификација, рашчлањивање производа од дрвета, спајање делова у циљу повећавања димензија, угаони рамовски спојеви, рамовске испуне, корпусни фиксни спојеви, корпусни демонтажни спојеви, чврстоћа спојева, конструктивни елементни, профили на деловима из пуног дрвета и плочама од дрвета, средства за спајање у конструкцијама: типлови, вијци за дрво, ламел пера, угаона пера, оков за намештај и грађевинску столарију, толеранције и налегања, конструисање намештаја: корпусни намештај, конструктивни делови корпусног намештаја, функционални делови корпусног намештаја, скелетни намештај: столице, столови, кревети,  конструисање грађевинске столарије: улазна врата, преградна врата, прозори, контрола квалитета конструкције: функционалне мере, стабилност и издржљивост.

Практична наставa. Контрола квалитета конструкције: функционалне мере, стабилност и издржљивост.

Практична настава:

Решавање задатака и проблема у вези саджајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз три колоквијума  и кратке тестове, израдом елабората и упознавањем са лабораторијом за контролисање квалитета намештаја.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе