+

Лепљење у финалној преради дрвета

Шифра предмета: ТМП36А4
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви испити из предходних година студирања

Оспособљавање студената да могу самостално водити процесе лепљења у производњи производа у финалној преради дрвета, како у занатским тако и већим индустријским погонима. На основу стечених знања, на овом курсу, студенти ће бити оспособљени да доносе одлуке при набавци опреме за лепљење у погонима финалне прераде дрвета као и занатским радионицама.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава : Увод, преглед теорије адхезије, општа класификације адхезива са са тежиштом на класификацијi адхезива у финалној преради дрвета. Процеси лепљења у финалној преради дрвета: лепљење гредица од масива у циљу повећања димезија (нстављање по дужини, ширини и дебљини)- избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; лепљење гредица при њиховом спајању у рамове, постоља и корпусе – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења;  лепљење у производњи столица – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; спајање листова декоративних фурнира у фурнирске плаштеве  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; облагање ширих равних површина плоча на бази дрввета фурнирима, фолијама и ламинатима  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; оплемењавање рељефних површина плоча на бази дрвета фурнирима и фолијама  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења;  облагање профилисаних рубова плоча постформинг и софтформинг поступком, облагање рубова плоча: термопластичним поступком, хладним ливењем и преклапањем  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Прорачун технолошких капацитета линија, потребних количина адхезива, одређивање режима обраде- лепљење гредица од масива у циљу повећања димезија (нстављање по дужини, ширини и дебљини)- избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; лепљење гредица при њиховом спајању у рамове, постоља и корпусе – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења;  лепљење у производњи столица – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; спајање декоративних листова фурнира у фурнирске плаштеве  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; облагање ширих равних површина плоча на бази дрввета фурнирима, фолијама и ламинатима  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; оплемењавање рељефних површина плоча на бази дрвета фурнирима и фолијама  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења; лепљење у тапетарској производњи, уређаји за лепљење и режими лепљења; облагање профилисаних рубова плоча постформинг и софтформинг поступком, облагање рубова плоча: термопластичним поступком, хладним ливењем и преклапањем  – избор и припрема лепака, уређаји за лепљење, режими лепљења;