+

Maшине и алати за обраду дрвета

Шифра предмета: ТМП3519
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Оспособљавање студената да, након одслушаног курса и провере знања, могу да прате наставу из технолошких предмета.

Стицање знања и  вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за познавање експлоатационих могућности, начина рада машина и резног алата.

Теоријска настава: Подела машина и резног алата за обраду дрвета, теорија резања. Специфични отпори резања, специфични рад резања, снага резања и сила резања. Утицајни фактори на специфичан отпор при резању. Материјали за израду алата. Врсте алата. Постојаност алата. Општа начела конструисања алата. Припрема резног алата за обраду дрвета. Основи и карактеристике машинских система за обраду дрвета. Елементи и механизми машина за обраду дрвета. Темељење и монтажа машина. Машине и алати за обраду дрвета резањем: расецањем, глодањем, рендисањем, стругањем, бушењем, брушењем, сечењем (одсецањем), просецањем, исецањем и пробијањем. Машине и алати за обраду дрвета деформацијом.

Практична настава: Практична настава ће бити обављена у три предузећа за циљем упознавања рада машина за припрему и одржавање резног алата, машина у примарној и финалној преради дрвета. У оквиру теренске наставе организује се посета Сајму намештаја у Београду где се студенти упознају са новим производним програмима произвођача машина и опреме.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Сложени видови обраде дрвета. Експериментално одређивање снаге резања при механичкој обради дрвета резањем. Израчунавање јединичног отпора резања и параметара који утичу на отпор при резању. Обрадљивост дрвета и главни фактори обраде. Испитивање геометријске тачности рада машина у лабораторији, испитивање режима обраде на машинама, упознавање са деловима машина.

Класификација резног алата за обраду дрвета. Снимање параметара резног алата. Мерење затупљености резног алата. Алати за оштрење резних алата. Снимање карактеристика облика тоцила. Машине за оштрење резних алата. Елементи и делови машина. Преносници. Темељење машина. Машине и алати за обраду дрвета резањем: расецањем, глодањем, рендисањем, стругањем, бушењем, брушењем, сечењем (одсецањем), просецањем, исецањем и пробијањем. Машине и алати за обраду дрвета деформацијом.