+

Менаџмент дрвне биомасе

Шифра предмета: ТМП36Ц3
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VI семестар)
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Упознавање студената са врстама, карактеристикама, погодностима за коришћење и доприносу дрвне биомасе као обновљивог извора енергије ублажавању климатских промена.

Оспособљавање студената за професионално бављење пословима из домена менаџмента дрвних биогорива,  креирања политике обновљивих извора енергије у предузећима дрвне индустрије и учешћа у пројектима изграње и руковођења предузећа за њихову производњу.

Теоријска настава: Појам, врсте и карактеристике дрвне биомасе и дрвних биогорива. Огревно и цепано дрво из индустријских постројења. Дрвни остатак-форме и карактеристике. Дрвна сечка. Дрвни брикети. Дрвни пелети. Извори и ланац снабдевања. Производња и карактеристике дрвеног угља из индустријских постројења. Типови реторти. Карактеристике, потрошња дрвета, паковање и дистрибуција. Калоријска вредност. Угљена прашина. Јединице мере и коефицијенти за прерачунавање у метре кубне компактног дрвета. Потрошња дрвних биогорива у Србији укупно и по појединим категоријама потрошача. Извоз и увоз дрвних биогорива. Најзначајнија тржишта. Цене. Канали дистрибуције.  Потрошња дрвне сечке, брикета, пелета и дрвеног угља у Србији укупно и по појединим категоријама потрошача. Извоз и увоз дрвних биогорива. Најзначајнија тржишта. Цене. Канали дистрибуције. Мапа произвођача и произведене количине. Биланс дрвних биогорива и учешће дрвне енергије у укупној финалној потрошњи у Републици Србији. Структура биланса. Компаративна анализа биланса дрвних биогорива Србије и изабраних земаља ЕУ. Ефекти коришћења дрвних биогорива-примери добре праксе у Србији и изабраним земљама ЕУ. Карбон кредити и дрвна биогорива.

Вежбе:  EN стандарди за дрвна биогорива: EN 14961-1, 2,3,4, 5,6. Атести, сертификати и декларације произвођача за дрвна биогорива као тржишни инструменти. Примери добре праксе у Аустрији, Италији и Србији. Европске шеме еко сертификације за дрвна биогорива: ЕН плус шема сертификације. SWAN“, „Blue Angel“ i „UZ 38“. Нордијска шема сертификације. Карактеристике и тржиште уређаја за сагоревање дрвних горива-котлови и пећи у Србији и у изабраним земљама ЕУ. Развој тржишта. Мапа произвођача котлова и пећи у Србији. Извоз и увоз. Примери добре праксе-Аустрија, Немачка, Србија. Истраживање тржишта дрвних биогорива на задату тему за потребе семинарског рада.

Практична настава се изводи у предузећима дрвне индустрије на територији града Београда.