+

Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ТМП48А2/Б2/Ц1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Изучавањем овог предмета студенти стичу сазнања о управљању предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета. Класификација материје о управљању дата је према управљачким функцијама, што представља аналитички оквир који се користи у целом свету. Преузимањем ових функција, будући инжењери прераде дрвета, у својству менаџера, могу значајно да допринесу постизању бољих резултата у предузећу, путем стварања окружења за ефективну и ефикасну делатност појединаца који раде заједно у скуповима.

Стицање знања о управљању предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета и примена истих у циљу постизања бољих резултата у производњи и пословању.

Теоријска настава

Увод, развој мишљења о менаџменту, природа менаџмента, менаџерски послови и потребна знања, стратешки менаџмент, планирање, организовање, вођење, комуницирање, радна мотивација, одлучивање.

Практична настава:

Прикупљање података у предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета потребних за израду семинарског рада.
Други облици наставе –