+

Операциона истраживања

Шифра предмета: ТМП35Ц3
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Предмети са 1, 2 и 3 године

Обезбеђење знања неопходних за имплементацију математичког метода у поступку једнокритеријумског одлучивања. Само на тај начин могуће је постићи оптимизацију функционисања производних система при постојању одређених ограничења и поремећаја које генерише сам систем, или његово окружење.

Оспособљавање будућих инжењера за математичку интерпретацију дефинисања стања и промена кроз које пролазе производни системи.

Теоријска настава

Наставни програм обухвата 4 (четири) области (целине):

ЛИНЕАРНО ПРОГРАМИРАЊЕ обухвата 3 (три) методе, које решавају проблеме у случајевима када су ограничења, којима су подвргнуте променљиве, линеарног типа и када се исте променљиве јављају у ограничењима. Такође, и функција циља представља линерну зависност променљивих. Обухваћене су следеће методе: Графички метод, Алгебарски метод и Распоредни проблем.

МРЕЖНО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ је незаменљива метода у процесу планирања и управљања пројектима. Обухвата 4 (четири) етапе: Анализа структуре, Анализа времена (ЦПМ и ПЕРТ), Анализа трошкова и Анализа ограничених ресурса у функцији времена.

УПРАВЉАЊЕ ЗАЛИХАМА подразумева математичко моделирање оптималне стратегије управљања залихама у случајевима константне потрошње (време између две набавке, величина залихе, минимални трошкови и тд.).  

МАСОВНО УСЛУЖИВАЊЕ  има за циљ дефинисање квантитативних карактеристика у масовним процесима. На тај начин добија се квантитативни показатељ утицаја неког подсистема на други, или друге подсистеме.

Практична настава

На часовима вежби, студенти решавају проблеме. Проблеме решавају класичним, ручним поступком и са подршком рачунара, уз коришћење одговарајућег софтвера.