+

Организација производње у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП4731
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Обезбеђење знања неопходних за организовање и вођење производње у прекидним и непрекидним процесима. Та знања се односе на дефинисање система производње, атрибуте система (организациони тип радних места, просторни размештај радних места, смењивање операција у времену, обликовање токова материјала, испрекиданост процеса у простору и времену), прорачун капацитета и броја елемената система (радника и средстава рада). Такође, увођење сложених обрадних центара у прераду дрвета условило је неопходност дефинисања њихове ефективности, с обзиром да у данашњим условима производње ефикасност система све више зависи од ефективности техничког система. Снижавање трошкова производње није могуће замислити без ефикасне организације унутрашњег транспорта, оптимизације коришћења предмета рада и смањење залиха. Због тога се третирају елементи унутрашњег транспорта и врши прорачун броја транспортних јединица у међупогонском и међуоперационом транспорту и тд.

Оспособљавање будућих инжењера за системски приступ у изучавању промена у производним системима под утицајем различитих фактора.

Теоријска настава

Поглавља: 1. ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМ 2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА 2.1. Дефинисање система поизвоње 2.2. Атрибути система производње 2.3. Производни капацитет 2.4. Потребан број елемената система 2.5. Организација просторног размештаја производње 2.6. Организација и коришћење производних линија 2.7. Организација вишемашинског рада 2.8. Организација редоследа смењивања рада на два и три радна места 2.9. Организација извршења припремно-завршних послова 2.10. Организација унутрашњег транспорта 2.11. Организација коришћења предмета рада 2,12, Савремени концепти производње 2.13. Коефицијент протока 2.14. Коефицијент смене 2.15. Парето анализа (АБЦ анализа) 2.16. Срепен отворености и организациони ниво радних места 3. СТУДИЈА РАДА 3.1. Проучавање времена 3.2. Проучавање покрета 3.3. Вредновање рада 4. ОДЛУЧИВАЊЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА

Практична настава

Студент добија задатак семинарског рада. За израду рада је предвиђено да сваке недеље један дан, у зимском семестру, студент проведе у производном систему. Током боравка у производном систему, користећи различите методе, прикупља податке неопходне за писање семинарског рада.  .