+

Прерада дрвета на пиланама

Шифра предмета: ТМП3625
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни (VI семестар)
Број ESPB: 6
Услов:

Овладавање основним појмовима пиланске прераде дрвета. Упознавање са теоријом максималног коришћења сировине, као и са основним методима прераде. Упознавање са технологијом и технолошким процесима за пиланску прераду дрвета четинара и тврдих и меких лишћара и егзота.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих инжињера за решавање проблема у савременим пиланским технолошким процесима.

Теоријска настава- Сировинска основа и квалитет сировине за пиланску прераду дрвета. Врсте, структура, подела и програм производње у пиланама. Стовариште трупаца: пријем сировине, мерењe, сортирање, чување и отпрема сировине на прераду. Пиљењe дрвета: основе примарног пињеља за четинаре и за лишћаре стандардних и ванстандардних димензија. Технологија примарног пиљења дрвета: средства рада, транспорт… Секундарно пиљење изрезаних сортимената: рад на секундарном пиљењу, врсте машина, средства транспорта и мерењe. Сортирање  и слагање грађе за парење и природно и техничко сушење. Припрема сировине за отпрему. Квантитативни, квалитативни и економски показатељи успешности рада.

Практична настава: Вежбе- се одвијају у две комплементарне целине, сагласно пређеном градиву на предавањима. Први део обухвата израду карактеристичних задатака из дендрометрије и упознавање са програмом производње пиланске прераде дрвета. Овај део, такође, садржи карактеристичне задатке из основа примарног и секундарног пиљења, као и квантифицирање показатеља квантитативног, квалитативног и вредносног искоришћења дрвета. Други део садржи задатке везане за технолошки процес пиланске прераде.

Теренска настава- подразумева упознавање студената са технолошким процесом, средствима рада и средствима транспорта у технолошким процесу пиланске прераде четинара и лишћара. Настава се одвија у факултетским наставним базама, по групама и фазама технолошког процеса. Тако, студенти, у присуству наставника и асистената, изводе следеће радње. На стоваришту трупаца –  сортирање, класирање и припрему обловине за прераду; у пиланској хали – операције примарног и секундарног пиљења и димензионисања сортимената по дебљини, ширини и дужини; на стоваришту  резане грађе обављају операције: сортирање и класирање резане грађе и припрему сложајева за парење и сушење. Практичан рад на мерењу искоришћења пиланске обловине и прикупљање података о радним машинама и уређајима саставни су део свих фаза рада. На крају студенти састављају Дневник теренске наставе.