+

Примењена електротехника у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП234
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:

др Зоран М. Трифковић

Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу успешно да примењују стечена знања.

Инжењерских приступ решавању практичних проблема из области технологија за производњу намештаја и производа од дрвета

Теоријска настава: Наизменична струја. Трофазни системи. Трансформатори. Зависност момента мотора од брзине обртања мотора. Машине једносмерне струје. Особине рада мотора једносмерне струје. Полупроводничке компоненте. П-н спој-диоде, директна и индиректна поларизација.. Струјно-напонска карактеристика диоде. Транзистори. Транзистор као појачавач. Енергетски електронски претварачи. Исправљачи: структура и опште карактеристике. Неуправљива исправљачка кола.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Придруживање комплексних бројева-фазора простопериодичним електричним величинама. Елементарна теорија трансформатора. Појам обртног магнетског поља. Елементарна теорија рада асинхроног мотора. Основне једначине мотора једносмерне струје. Електромоторни погони. Основи физике полупроводника. Параметри диоде, апроксимација диоде. Врсте диоде: светлећа (лед) диода, варикап диода, Зенер диода. Тиристори. Интегрисана кола. Операциони појачавачи. Исправљачко коло са тиристором. Инвертори. Конвертори: наизменични и једносмерни.  Претварачи фреквенције.