+

Primenjena elektrotehnika u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP234
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:

dr Zoran M. Trifković

Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu uspešno da primenjuju stečena znanja.

Inženjerskih pristup rešavanju praktičnih problema iz oblasti tehnologija za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta

Teorijska nastava: Naizmenična struja. Trofazni sistemi. Transformatori. Zavisnost momenta motora od brzine obrtanja motora. Mašine jednosmerne struje. Osobine rada motora jednosmerne struje. Poluprovodničke komponente. P-n spoj-diode, direktna i indirektna polarizacija.. Strujno-naponska karakteristika diode. Tranzistori. Tranzistor kao pojačavač. Energetski elektronski pretvarači. Ispravljači: struktura i opšte karakteristike. Neupravljiva ispravljačka kola.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Pridruživanje kompleksnih brojeva-fazora prostoperiodičnim električnim veličinama. Elementarna teorija transformatora. Pojam obrtnog magnetskog polja. Elementarna teorija rada asinhronog motora. Osnovne jednačine motora jednosmerne struje. Elektromotorni pogoni. Osnovi fizike poluprovodnika. Parametri diode, aproksimacija diode. Vrste diode: svetleća (led) dioda, varikap dioda, Zener dioda. Tiristori. Integrisana kola. Operacioni pojačavači. Ispravljačko kolo sa tiristorom. Invertori. Konvertori: naizmenični i jednosmerni.  Pretvarači frekvencije.