+

Технологија допунских производа примарне прераде дрвета

Шифра предмета: ТМП47А3
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VII семестар)
Број ESPB: 6
Услов: Прерада дрвета на пиланама

Овладавање основним појмовима о врсти и типу допунских производа у примарној преради дрвета. Упознавање са технологијом и технолошким процесима за израду допунских производа у оквиру предузећа примарне прераде дрвета.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих инжињера за решавање проблема у савременим пиланским технолошким процесима.

Теоријска настава- Количина и структура споредних производа (отпадака) у шумарству, преради дрвета и примарној механичкој преради дрвета. Могућности коришћења и употребе производа од коре и дрвета. Технологија производње брикета, пелета и других производа на бази пиљевине. Призводња паркета, амбалаже, палета, подних и зидних облога, дрвене вуне, сандука, судова за течност транспорт и складиштење. Употреба дрвета у коларству и за израду спортских справа и других производа.

Практична настава: Вежбе се одвијају у две комплементарне целине, сагласно пређеном градиву на предавањима. Први део обухвата различите задатке (прорачуне) из области количине, структуре, влажности, уситњавања и транспорта споредних производа примарне прераде дрвета. Други део садржи задатке везане за различите технолошке процесе споредних производа примарне прераде дрвета. Предаје се у облику семинарског рада.

Теренска настава: Подразумева упознавање студената са технолошким процесима, средствима рада и средствима транспорта.Настава се одвија у факултетским наставним базама и релевантним предузећима која се баве израдом допунских производа из пиљевине или масивног дрвета.