+

Теоријске основе лепљења дрвета

Шифра предмета: ТМП35В2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Студенти стичу знања из области очвршћавања и секундарне адхезије полимерних система за дрво, одређивања квалитета остварене лепљене везе. Оспособљавање студената за избор адхезивног система у односу на врсту дрвета.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Увод у теорију лепљења. Механичка адхезија.Специфична адхезија. Примарне и секундарне везе. Полимерне површине и међуповршине. Карактеризација. Структура лепљене везе. Кохезивне и адхезивне силе. Квашење и разливање. Идеално, спонтано и индуковано квашење. Коефицијент разливања и термодинамички рад адхезије. Контактни угао. Јангова једначина. Хилдебрандов параметар растворљивости-помоћ у избору адхезива. Диполни моменат. Лапласова једначина капиларитета и теорија тороида. Квалитет адхезивне везе. Начини лома: адхезијски, кохезијски, комбиновани.

Практична настава: Посета фабрици у циљу сагледавања утицаја дрвних врста и адхезивних формулација на квалитет лепљене везе.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Припрема дашчица за израду епрувета од три дрвне врсте. Карактерисање дрвне сировине. Варирање адхезивних формулација у циљу побољшања компатибилности адхезив-ахерент. Карактерисање куповног адхезива .Подешавање рецептуре припремљеног адхезива. Карактерисање припремљеног адхезива.Квашење: снимање мале капљице течности на површини дрвета у функцији времена. Одређивање контактног угла. Сагледавање утицаја дрвних врста и адхезивних формулација на квашење. Припрема адхезива различитих рецептура и израда епрувета. Одређивање смицајне чврстоће лепљене везе. Сагледавање утицаја дрвних врста и адхезивних формулација на квалитет лепљене везе.