+

Унутрашњи транспорт

Шифра предмета: ТМП2416
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са транспортним уређајима у преради дрвета, начин њиховог пројектовања и коришћења

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих инжињера за решавање проблема код савремених уређаја за унутрашњи транспорт

Теоријска настава

Дефиниција транспорта и његова подела. Класификација и карактеристике терета. Класификација унутрашњег транспорта. Основни елементи транспортних уређаја: ужад, ланци, траке, добоши, ланчаници, котури. Транспортни уређаји непрекидног дејства – конструктивни елементи, производност, основе прорачуна транспортних уређаја непрекидног дејства. Тракасти транспортери, ланчани транспортери. Транспортни уређаји непрекидног дејства без вучних елемената – ваљчани транспортери, гравитациони транспортери. Транспортни уређаји периодичног дејства – Класификација, котураче, витлови. Чекрци, дизалице, шински транспорт, кранови, ручна колица, самоходна колица, виљушкари. Складишта – појам и врсте складишта, амбалажа и паковање, видови складиштења. Пнеуматски транспорт –  увод, основни параметри ваздуха: брзина и проток, притисак, мерење притиска, губици притиска, концентрација смеше. Пнеуматске инсталације за транспорт дрвноготпатка: класификација, конструктивни елементи, вентилатори, сепаратори, уређаји за убацивање материјала у цевовод,. Прорачун цеви методом динамичких притисака, методика пројектовања пнеуматских инсталација за транспорт дрвних отпадака.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обилазак погона за прераду дрвета са циљем упознавања студената са системима унутрашњег транспорта. Израда самосталних прорачуна (елабората) механичких и пнеуматских транспортера.