+

Управљање квалитетом у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП47А1/Б1/Ц1
Студијски програм: Технологија, менаджмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни предмет
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина.

Оспособљавање студената за пројектовање, увођење и одржавање QMS у предузећима за прераду дрвета.

Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.

Теоријска настава

Увод, производни систем, коришћење предмета рада, квалитет производа, повезаност произвођача и корисника преко квалитета производа, контрола квалитета, методе контроле квалитета елемената технолошког процеса, контрола квалитета намештаја, утицај контроле квалитета на пословање предузећа, политика квалитета предузећа, систем квалитета, систем менаджмента квалитетом, пројектовање и увођење QMS.

 

Бежбе;

Израда пројекта за увођење QMS  у предузећа за прераду дрвета.

У предузећима за прераду дрвета прикупљање података за израду пројекта за увођење QMS у предузећа за прераду дрвета