+

Управљање пројектима и инвестицијама у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП48Ц2
Студијски програм: Технологија, менаджмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина.

Оспособљавање студенета за управљање пројкетима и решавање инвестиционих проблема  у дрвној индустрији

Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод, општи појмови о инвестицијама, процес развоја предузећа, управљање процесом инвестирања, инвестициони пројекат, оцена инвестиционог пројекта, управљање инвестиционим пројектима, финансирање инвестиција, организација управљања реализацијом инвестиционих пројеката, примена квантитативних метода у решавању инвестиционих проблема.

 

Вежбе:

Израда елабората

      Примена квантитативних метода у решавању инвестиционих проблема у преради дрвета.