+

Дизајн

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 6
Услов: Уписана трећа година студија

Утврђивање градива после одслушаног курса и практична примена сазнања у вредновању нивоа и значја дизајнираних објеката и процеса, као и примена основних техника презентације пројекта.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета.

Упознавање профила команије, њених циљева и могућности. Праћење текућих израда пројектних задатака, техничке припреме и реализације производа. Вођење дневника стручне праксе.