+

Екологија у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП36А5/Б4/Ц4
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: према Правилнику о обављању теренске наставе, школске праксе и стручне екскурзије - члан 7

Оспособљавање судената да стручна и научна сазнања стечена на предавањима и вежбама успешно примене у пракси уз савладавање практичних проблема везаних за управљање системима за заштиту животне средине и контролу емисије загађивача.

Стицање практичног искустава у успостављању и  контроли система за уклањање штетних материја из појединих операцијама у процесу прераде дрвета.

Настава се одвија у присуству наставника и асистената по групама и фазама технолошког процеса у фабрикама које поседују одговарајућу технологију. Студенти се у почетној фази рада упознавају са технолошким распоредом производног процеса, са тежиштем на операцијама критичним за околину. У овој фази обавља се идентификација извора емисије штетних материја и класификација загађивача; сагледавање укупног протока материјала у фабрици и укупне емисије штетних материја; упознавање са поступцима руковања остатком материјала из процеса прераде, као и руковања отпадом.

Практични рад по мањим групама односи се на снимање, записивање и анализу података са појединих технолошких операција, везаних за проток материјала и емисију штетних материја уз анализу њиховог карактера (честичне материје, аеросол, штетни гасови). Упознавање са параметрима рада појединих система за контролу емисије и давање алтернативних решења за дату операцију или линију. На основу свих података студенти састављају Дневник праксе у виду елабората, кога презентују на завршном часу размењујући искуства и смернице за решавање практичних проблема и на тај начин бране свој поднети извештај (елаборат) пред наставницима.