+

Финална прерада дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Уписан VII семестар основних студија

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи намештаја и грађевинске столарије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања  доносе одлуке о куповини нове и ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

У потпуности испуњен постављен циљ предмета.

Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система, квалитет обрађене површине, технолошки поступци. Теренска настава – Снимање техничких карактеристика обрадних система за: кројење резане грађе, припрема површине за даљу обраду, профилисање масивног дрвета, израда елемената везе, обликовање и димензионисање, кројење плоча и осталих материјала, обрада плочастих  материјала.  Утврђивање квалитета обрађених површина у функцији режима обраде. Утврђивање надмера за обраду. Избор алата. Израда програма за поједине фазе обраде при обликовању производа. Студенти ће праксу изводити према унапред припремљеним задацима и писменим и усменим упутствима за поједине системе и методе обраде.