+

Хидротермичка обрада дрвета

Шифра предмета: TMP2417
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 7
Услов:

Упознавање студената са руковођењем технолошким процесима сушења и топлотне обраде дрвета.

По завршетку праксе, студенти ће разумети вођење процеса вештачког сушења и парења дрвета и овладати практичним знањима из ове области потребним за самостално руковођење процесима хидротермичке обраде дрвета.

Примена стечених теоретских сазнања у решавању конкретних проблема из области хидротермичке обраде дрвета, а првенствено природног и вештачког сушења дрвета. Сагледавање примера добре праксе и недостатака у реалним индустријским условима.