+

Иверице, влакнатице и дрвопластичне масе

Шифра предмета: ТМП3520
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: према Правилнику о обављању теренске наставе, школске праксе и стручне екскурзије - члан 7

Оспособљавање судената да стручна и научна сазнања стечена на предавањима и вежбама успешно примене у пракси уз савладавање практичних знања о кључним технолошким параметрима израде плоча иверица и влакнатица, току и повезаности појених операција, карактеристикама опреме и принципима успостављања квалитета и контроле готових производа.

Јасније разумевање и стицање практичних искустава у успостављању производње и контроли технолошког процеса израде плоча иверица и влакнатица.

Теренска настава подразумева упознавање студената са просторним распоредом технолошких фаза производње, радних машина и средства транспорта, протока дрвног материјала и репроматеријала у процесу израде плоча иверица и влакнатица. Настава се одвија у фабрикама које поседују одговарајућу технологију по групама студената у присуству наставника и асистената. Студенти се прво упознају са целокупним технолошким поступком који приказују у извештају у виду тока процеса производње. Затима практичано раде у мањим групама, према унапред одеђеном задатку. Снимају, записују и анализирају податаке појединих технолошких операција тако што индетификују карактеристике машина, описују начин њиховог рада, повезаност са другим операцијама, израчунавају капацитет с обзиром на подешеност параметара рада машине, изачунавају гибитке у материјалу, констатују недостатке, и коначно на основу анализе података дају предлог за побољшање квалитета излазног материјала. На основу свих података студенти састављају Дневник праксе у виду елабората и презентације. На завршном часу приказују припремљену презентацију помоћу које истичу методе и начине решавање уочених практичних недостатака, уз интерактивну дискусију са својим колегама и наставницима. На основу ових елемената наставници процењују квалитет елабората и приказане презентације и додељују одговарајући број поена.