+

Прерада дрвета на пиланама

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Упознавање студената са практичним аспектима прераде дрвета на пиланама.

Очекује се да студенти савладају основне практичне елементе, мерења обловине, грађе, искоришћења и производности и упознају се са бројним детаљима у производњи резане грађе. Стручном праксом се олакшава припрема испита и оспособљавају студенти за будући практични рад.

Припрема сировине за пиљење: припремне радње пре обарања стабла, максимално квалитативно искоришћење обловине по обарању, мерење трупаца, рачунање запремине и одређивање квалитета  трупаца, опис операција припреме на стоваришту обловине;

Примарно пиљење трупаца: техничке карактеристике машина, скица и опис основа пиљења, потребно време пиљења, капацитет примарне машине у м’, м2, м3 и комадима.

Секундарно пиљење дасака: основе секундарног пиљења, потребна времена, ходограми рада, техничке карактеристике машина и њихова производност;

Припрема алата: врста, карактеристике и припрема алата;

Сортирање и ускладиштење пиљене грађе: сортирање добијених сортимената и рачунање запремине главних и споредних производа. Мерење и рачунање бруто и нето запремине сложаја пиљених сортимената;