+

Теоријске основе лепљења дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Према правилнику

Савладавање практичних знања о утицају дрвних врста и адхезивних формулација на квалитет лепљене везе.

Повезивање теоријских знања стечених на предавањима и вежбама са стварним индустријским условима. Стицање практичних знања потребних за израду Дневника стручне праксе – елабората.