+

Енглески језик 1

Шифра предмета: ТНПОД1104/4
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе

Циљ предмета је обнављање основних језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика струке уопште.

По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на енглеском језику.

Теоријска настава

У настави се недељно обрађује по једна тема из струке:

UNIT 1  DIVISIONS OF THE TREE
UNIT 2  DIVISIONS OF THE STEM
UNIT 3  TREES AND SHRUBS
UNIT 4  CONTROLLING THE PLANT`S ENVIRONMENT
UNIT 5  ANGIOSPERMS
UNIT 6  PHOTOSYNTHESIS
UNIT 7  VEGETATIVE PROPAGATION
UNIT 8  THE FLOWER
UNIT 9  EVERGREEN AND DECIDUOUS TREES
UNIT 10 FASTIGIATE AND WEEPING TREES
UNIT 11 SERBIAN SPRUCE
UNIT 12 FOREST CLASSIFICATION
Практична настава:

увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке  и развијање језичких вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, језичке игре, role-play, преводи, есеји, презентације….)

Други облици наставе – лабораторијске вежбе