+

Ruski jezik 1

Šifra predmeta: TNPOD1104/3
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:

Kornelija S. Ičin

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: da je student pohađao časove ruskog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi

Obučavanje studenata ruskom jeziku na nivou usvajanja i korišćenja stručne terminologije u pisanom i usmenom jeziku.

Osposobljenost studenata da čitaju i prevode  stručnu literaturu radi sticanja profesionalnih znanja.

Teorijska nastava Teorijska nastava se zasniva na upoznavanju studenata s sadržajem stručnih tekstova (pre svega leksike), kao i predavanja iz gramatike ruskog jezika, koja treba da objasne način upotrebe određenih gramatičkih obika, kao i način građenja rečenice na ruskom jeziku.

Praktična nastava: Vežbe se izvode iz prevođenja (pismenog i usmenog), rešavanja gramatičkih testova. Samostalni studentski rad podrazumeva usmeno izlaganje na zadatu temu, kao i prezentaciju na platnu problematike neposredno vezane za struku. U okviru vežbanja se koriste i kratki filmovi (4-5 minuta) s ciljem provere razumevanja savremenog ruskog jezika posvećenog životu, bolestima drveća, kao i obradi drveta.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe