+

Ихтиопотенцијали шумских подручја

Шифра предмета: Ш4740Г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов: Без услова

Стицање основних знања о сложеним односима између водних и шумских екосисистема, односно о потенцијалима и произвдњи органске материје у водним екосистемима-ихтиофауна

Изучавањем предмета студенти су упознају са могућностима коришћења водних екосистема за узгој слатководних риба у шумскихм подручјима

Теоријска настава

Уводна предавања шуским и водним екосистемима. Значај и основне карактеристике водених станишта. Основни параметри квалитета текућих и стајаћих вода. Биоценозе текућих и стајаћих вода. Екологија и систематика привредно значајних врста риба. Ихтиоценозе текућих вода. Ихтиоценозе стајаћих вода (барских и језерских екосистема). Утицај копненог екосистема на ихтиоценозу. Уређење вода у функцији унапређења рибљег фонда шумских подручја. Газдовање шумама у функцији заштите и очувања ихтиоценозатекућих и стајаћих вода. Планирање и организација газдовања ихтијо потенцијалима шуских подручја. Законска легислатива. Привредни аспект очувања и унапређења ихтиопотенцијала вода у шумским подручјима.