+

Dragana Ćorović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 149/B
Konsultacije: ponedeljak, 14-16 časova

Dragana Ćorović rođena je 1964. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Na Univerzitetu u Beogradu — Arhitektonskom fakultetu, diplomirala je 1992. Stručni ispit položila je 1995, a licencu odgovornog projektanta Inženjerske komore Srbije ima od 2003. Do 2000. je radila u više projektnih biroa u Beogradu. U periodu 2001-2015. bila je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu (UBAF). Magistrirala je 2008. s temom Primena koncepta vrtnog grada u Beogradu u periodu između dva svetska rata, mentor: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor. Dobila je godišnju nagradu „Milorad Macura” Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolji odbranjeni magistarski rad na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Učesnik je NIP Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” (43007), od 2011. Doktorirala je 2015, s temom: Beograd kao evropski grad u devetnaestom veku: transformacija urbanog pejzaža, mentor: dr LJ. Blagojević (UBAF). Objavila je jednu monografiju nacionalnog značaja, više poglavlja u naučnim zbornicima i knjigama i članaka u naučnim časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvovala je na međunarodnim naučnim konferencijama i naučnim skupovima nacionalnog značaja, u organizaciji međunarodnih naučnih konferencija, studentskih i autorskih izložbi. Bila je jedan od urednika ciklusa gostujućih predavanja u oblasti Istorije i teorije arhitekture 2013-2015 (AUR Guest Lecture Program, UBAF). Od školske 2016/17. je docent na Univerzitetu u Beogradu, Šumarskom fakultetu.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Teorija i istorija pejzaža; envajronmentalni aspekti pejzažnoarhitektonskog projektovanja; istorija i teorija moderne i savremene arhitekture i urbanizma; urbana istorija Beograda; visokoškolsko obrazovanje arhitekata.

Odabrani naučni radovi