+
????????????????????????????????????

Душан Јокановић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 843; +381 (65) 6969-846
Е-маил: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 134
Консултације: уторак и четвртак, 12‒14 часова

Др Душан Јокановић рођен је 28.септембра 1980. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је, као ђак генерације, такође у Београду. Шумарски факултет Универзитета у Београду уписао је школске 2001/02, а дипломирао 2008. године на Одсеку за шумарство. Дипломски рад под насловом “Историјат ловног законодавства у Србији” одбранио је под менторством проф. др Драгана Гачића 4. јула 2008. године. Докторске студије уписао је школске 2009/10 године на Катедри “Семенарства, расадничарства и пошумљавања” у оквиру одсека за шумарство. Докторску дисертацију под насловом „Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich. на алувијалним стаништима у Србији“ (ментор проф.др Драгица Вилотић), одбранио је 1.јула 2016. године и стекао научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства. 

Др Душан Јокановић је запослен на Шумарском факултету Универзитета у Београду од септембра 2010. године. Најпре је ангажован као истраживач приправник, потом као истраживач сарадник, а од 1. априла 2016. године је изабран у звање асистента. У звање доцента за ужу научну област “Семенарство, расадничарство и пошумљавање” је изабран на седници Већа биотехничких наука 20. децембра 2016. године.

До сада је укупно објавио укупно 28 радова, и то по категоријама: 1 рад у монографској студији категорије М 14, 5 радова са SCI листе категорије М 23, 1 рад категорије М 31 (предавање по позиву), 4 рада категорије М 33 (рад на конференцији штампан у целости), 5 радова категорије М 34 (радови на конференцији штампани у зборнику апстраката), 9 радова категорије М 51 (водећи национални часопис), 2 рада категорије М 52 (национални часопис) и одбрањена докторска дисертација – категорија М 71. На основу коефицијента М о валоризацији научних резултата, др Душан Јокановић је остварио укупно 56 бодова.

Проблематика која је истраживана у радовима др Душана Јокановића је веома разнолика и односи се на: Анатомију дрвета, Морфолошке карактеристике појединих дрвенастих врста, Физиолошке реакције биљака на дејство одређених еколошких фактора, Флористичко-вегетацијске карактеристике одређених биљних заједница, Фиторемедијацију и усвајање тешких метала од стране појединих вегетативних биљних органа, итд.

Др Душан Јокановић је учествовао у реализацији 6 националних научних пројеката под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и ЈП “Војводинашуме”.

Боравио је неколико пута у иностранству (Беч, Дизелдорф) ради стручног и научног усавршавања. Лета 2010. године, добио је стипендију “Гете института” за боравак и похађање најнапреднијег курса немачког језика у Берлину. Боравак је трајао месец дана, а Душан Јокановић је изабран у конкуренцији више од 200 полазника.

Учествовао је на већем броју међународних конференција, а у оквиру појединих био је и члан организационог одбора (“Reforestation Challenges“, одржана у периоду 3-6. јун 2015. године).

Члан је научно-струковног друштва “Рефореста”.

Течно говори енглески и немачки језик на нивоу да може држати предавања на овим језицима.

Др Душан Јокановић је ожењен, има две кћерке.

Област истраживања

 • Анатомија дрвета
 • Таксономија и систематика биљака
 • Шумарска ботаника
 • Лековито биље
 • Физиологија биљака
 • Дендрохронологија
 • Фиторемедијација

Ангажовање у настави

Одабрани научни радови

 1. Jokanović, D., Vilotić, D., Mitrović, S., Miljković, D., Rebić, M., Stanković, D., Nikolić, V. (2015): Correlations between the anatomical traits of Gymnocladus canadensisLam. in heartwood and sapwood of early- and latewood zones of growth rings, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (4), p. 1399-1404, DOI: 102298/ABS150424118J.
 2. Stanković, D., Jokanović, D., Veselinović, M., Letić, Lj., Jović, Đ., Karić, D. (2015): Zinc concentration in woody and herbaceous plants at Kosmaj area, Fresenius Environmental Bulletin, Freising-Germany, Vol.24 (11), p 3672-3675.
 3. Stanković, D., Ivetić, V., Ocokoljić, M., Jokanović, D., Oljača, R., Mitrović, S. (2015): Manganese concentration in plants of the protected natural resource, Kosmaj, in Serbia, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (1), p. 251-255, DOI: 10.2298/ABS141112031S.
 4. Jokanović, D., Nonić, M., Knežević, R., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D. (2012): Variability of Taxodium as a base for evaluation of its genetic potential in the area of Great War Island, Agriculture & Forestry, Podgorica, Vol. 58 (4), p. 43- 54, UDK: 630*2:582.476(497.11).
 5. Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Veselinović, M., Mitrović, S., Jokanović, D. (2011): Močvarni taksodijum(Taxodium distichum(L.) Rich.) na području zaštićenog prirodnog dobra Veliko ratno ostrvo, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br. 103, p. 173–184, UDK: 630*165.3:630*174.7, DOI: 10.2298/GSF1103173S.