+

Упоредна анатомија дрвета

Шифра предмета: ДМ1.1111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је да кандидати на докторским студијама стекну шира знања из анатомије дрвета кроз упоредна истраживања врста унутар рода и родова унутар фамилија као и утицај станишта на макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу врста.

Оспособљавање за извршавање задатака који произилазе из познавања анатомске грађе дрвенастих и жбунастих врста.

Настава из предмета Упоредне анатомије дрвета на докторским студијама има за циљ да докторантима пружи проширена знања везано за анатомску грађу вегетативних и фруктификационих органа аутохтоних и алохтоних врста дрвећа. Упоредна анатоска истраживања обухватиће: паренхимска ткива, заштитна, механичка и спроводна (димензије проводних судова, број проводних судова у раној и позној зони по јединици површине). Посебан блок предавања биће везан за Еколошку анатомију, која ће обухватити утицај станишта (климатски, едафски и орографски фактори) на макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу дрвенастих и жбунастих врста.