+
????????????????????????????????????

Dušan Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 134
Konsultacije: u dogovoru putem i-mejla

Dr Dušan (Danila) Jokanović rođen je 28.09.1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je, kao đak generacije, u rodnom gradu. Osnovne studije na Šumarskom fakultetu – odseku za Šumarstvo, upisao je školske 2001/02. godine. Diplomirao je 04.07.2008. godine sa prosečnom ocenom 8.10 tokom osnovnih studija. Školske 2009/10. godine upisao je doktorske studije na Šumarskom fakultetu – odseku za Šumarstvo i to na modulu „Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje“. Dana 01.07.2016. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Anatomske osobine stabala Taxodium distichum (L.) Rich na aluvijalnim staništima u Srbiji“ i stekao naučni naziv doktora biotehničkih nauka. Na Šumarskom fakultetu je zaposlen od septembra 2010.godine, najpre u svojstvu istraživača-pripravnika, potom istraživača-saradnika, dok je 01.04.2016. godine izabran u zvanje asistenta. Dana 20.12.2016. godine, na sednici Veća biotehničkih nauka, izabran je u zvanje docenta u kome se trenutno nalazi. Do sada je objavio preko 60 bibliografskih jedinica, od čega je 12 radova na SCI listi (na 6 je prvi autor), 4 rada u časopisima kategorije M 24, zatim međunarodna monografija (kategorija M 12), poglavlje u međunarodnoj monografiji (kategorija M 13), kao i predavanje po pozivu na međunarodnoj konferenciji (M 31). Radovi dr Dušana (Danila) Jokanovića, docenta, citirani su više od 50 puta. Učestvovao je u organizacionom odboru više naučnih konferencija. Krajem oktobra 2019. godine, boravio je u ruskom gradu Voronježu u svojstvu člana međunarodnog žirija na takmičenju pod nazivom „XVI International Junior Forest Contest “. Trenutno je MC (rukovodilac za područje Srbije) COST akcije CA 18207 pod nazivom „Biodiversity of Temperate Forest Taxa Orienting Management Sustainability By Unifying Perspectives“. Dr Dušan (Danila) Jokanović, docent, ima intenzivnu saradnju, kako sa kolegama iz inostranstva, tako i na regionalnom nivou, posebno sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i Biotehničkim fakultetom u Ljubljani. Član je veća Odseka za šumarstvo, Izbornog i Nastavno-naučnog veća. Trenutno obavlja funkciju sekretara Katedre „Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja“. Tečno govori engleski i nemački jezik.

Uža naučna oblast

Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Oblast istraživanja

 • Anatomija drveta
 • Taksonomija i sistematika biljaka
 • Šumarska botanika
 • Lekovito bilje
 • Fiziologija biljaka
 • Dendrohronologija
 • Fitoremedijacija

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije:

Master studije:

Doktorske studije:

Odabrani naučni radovi

 1. Jokanović, D., Vilotić, D., Mitrović, D., Miljković, D., Rebić, M., Stanković, D., Nikolić, V. (2015): Correlations between the anatomical traits of Gymnocladus canadensis Lam. in heartwood and sapwood of early- and latewood zones of growth rings, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (4), p. 1399-1404, DOI: 102298/ABS150424118J
 2. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Nonić, M., Devetaković, J., Stanković, D. (2017): Latewood proportion inside growth rings by bald cypress in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12A), 7925-7930
 3. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Lakušić, B., Jović, Đ. (2018): Growth rings width of bald cypress stems from two alluvial sites in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1), 306-312
 4. Jokanović, D., Vilotić, D., Šijačić-Nikolić, M., Nikolić, V., Stanković, D., Budić, B. (2018): Variability of morpho-anatomical characteristics of bald cypress needles from Topčider Park (Belgrade), Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6093-6099
 5. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Stanković, D. (2018): Morpho-anatomical petiole characteristics of the beech in natural populations in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6087-6092
 6. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić Jokanović, V., Lukić, S., Ćirković-Mitrović, T. (2020): Site influence on anatomical structure of bald cypress, Wood Research, 65 (1), 13-24
 7. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Geostatistics application in order to determine risk zones in forest ecosystems, Ecologica 90 (25), 287- 293, UDK 633*9:368.025.61
 8. Stanković, D., Jokanović, D. (2017): Pollutants in plants, Lambert Academic Publishing, p. 1-54, ISBN 978-3-659-91695-3
 9. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Watering regime influence on sustainability of floristic structure of special nature reserve „Obedska bara“, 65, p. 459-477
 10. Jokanović, D., Nikolić, V. (2017): Širina traheida stabala taksodijuma na aluvijalnim staništima u Srbiji, Šumarstvo, 3-4, 189-198, UDK 630*811.151:582.476