+

Горан Милић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 820
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 53
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођен је 1976. године у Ивањици, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду и магистрирао 2006. године. Докторску дисертацију одбранио је 2011. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Био је члан комисије за оцену и одбрану 2 докторске дисертације, а руководио је и био члан за одбрану већег броја дипломских и завршних радова. Био је секретар и члан редакције научно-стручног часописа „Прерада дрвета”. Члан је издавачког савета ревијалног часописа „Дрвотехника”. Један је од организатора и модератор међународног стручног скупа одржаног 2013. године на Шумарском факултету, а у оквиру међународног пројекта „Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector”. Учествовао је на већем броју националних и међународних пројеката, при чему је тренутно представник Републике Србије у Управном одбору за 2 COST акције.
Област истраживања је првенствено примарна прерада дрвета, посебно процеси хидротермичке обраде дрвета (сушење, парење, високотемпературни третмани). Објавио је 54 рада, од чега више од 30 научних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима ‒ од тог броја 5 радова је у врхунским међународним часописима категорије М21. Рецензент је у врхунским међународним часописима. Урадио је више студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета, а тренутно је и консултант за два велика дрвноиндустријска предузећа. Члан је неколико међународних организација и судски вештак за област прераде дрвета.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Процеси хидротермичке обраде дрвета.

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

Струковне студије

Одабрани научни радови

 • Todorović N., Popović Z., Milić G. (2015): Estimation of quality of thermally modified beech wood with red heartwood by FT-NIR spectroscopy. Wood Science and Technology 49(3):527-549, ISSN 0043-7719.
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00226-015-0710-3
 • Milić G., Todorović N., Popadić R. (2015): Influence of steaming od drying quality and colour of beech timber. Bulletin of the Faculty of Forestry 112:83-95.
  http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1351
 • Milić G., Kolin B., Todorović N., Gorišek Ž. (2014): Energy Consumption of Beech Timber Drying in Oscillation Climates. Drvna industrija 65(4):309-314, ISSN 0012-6772.
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Milic.pdf
 • Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood. Drvna industrija 65(1):35-42, ISSN 0012-6772.
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%201%20Popadic.pdf
 • Milić G., Kolin B., Lovrić A., Todorović N., Popadić R. (2013): Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time and quality. Holzforschung 67(7):805-813, ISSN 0018-3830.
  http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2012-0203/hf-2012-0203.xml
 • Todorović N., Popović Z., Milić G., Popadić R. (2012): Estimation of Heat-Treated Beechwood Properties by Color Change. BioResources7(1):799‒815,ISSN1930-2126. http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_1_0799_Todorovic_PMP_Heat_Treat_Beach_Color_Change_2397.pdf
 • Kolin B., Milić G., Golić I. (2012): Velocity and uniformity of air circulation in conventional kilns for sawn timber. Bulletin of the Faculty of Forestry 106:129-140.
  http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1261
 • Milić G., Kolin B. (2008): Moisture content distribution across thickness of kiln dried oak and beech lumber during conditioning phase. Holz als roh. 66:83-87.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00107-007-0206-4
 • Milić G., Kolin B. (2008): Influence of duration of the conditioning process on the reduction of casehardening level in kiln dried beech and oak lumber. Drying Technology (26) 10:1225-1231.
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=6ebd9d73-69e1-4715-acd8-9511cad7429d%40sessionmgr2&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=34245977&db=aph