+

Теорије сушења дрвета

Шифра предмета: ДМ2.2111А/ДМ2.5112В
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Овладавање теоријским знањима из области сушења дрвета неопходним за даљи научни рад.

Оспособљеност студента да, користећи стечена теоријска знања, има научни приступ процесима сушења дрвета и критички разматра проблеме из ове области.

Равнотежна влажност (утицај релативне влажности, историје сорпције, температуре). Сорпција влаге. Теорије сорпције (Dent, BET, капиларна кондензација…). Кретање влаге у ћелијском зиду (механизми дифузије везане влаге и утицајни фактори). Кретање флуида (воде и водене паре) у дрвету. Течење (вискоеластично и механосорпционо) током сушења дрвета. Напрезања у дрвету током сушења. Пренос топлоте и масе током сушења дрвета. Теоријски и практични аспекти кретања ваздуха у конвенционалним сушарама.