+

Goran Milić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 820
E-mail: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 53
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Rođen je 1976. godine u Ivanjici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2001., a magistrirao 2006. godine godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine na istom fakultetu, gde je i biran u sva zvanja od asistenta pripravnika do vanrednog profesora.
Bio je član komisije za ocenu i odbranu 3 doktorske disertacije i mentor većeg broja diplomskih, završnih i master radova. Član je izdavačkog saveta revijalnog časopisa „Drvotehnika” i član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa SEEFOR. Član je naučnih odbora međunarodnih konferencija u Šopronu (Hardwood Conference 2020) i Ohridu (2017, 2019). Organizovao je i moderirao više međunarodnih skupova na Šumarskom fakultetu, u okviru međunarodnih projekata ID:WOOD i FORESDA. Organizator je završne konferencije COST FP1407 ModWoodLife koja je održana na Šumarskom fakultetu 2018. godine (više od 30 zemalja, 90 učesnika) i urednik zbornika radova. Učestvovao je u realizaciji većeg broja nacionalnih i međunarodnih projekata (ID:WOOD, FORESDA, bilateralni projekti, 4 COST akcije…). Usavršavao se u Austriji (kompanija Muelboeck; Salzburg University of Applied Sciences), Nemačkoj (institut Johann Heinrich von Thünen (bivši BFH), Hamburg), Finskoj (institut Luke, Helsinki). U okviru programa Erasmus+ bio je gostujući profesor u Sloveniji (institut InnoRenew, Koper (2018)) i Austriji (Salzburg University of Applied Sciences (2019)). Gostujući profesor je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina).
Oblast istraživanja je prvenstveno primarna prerada drveta, posebno procesi hidrotermičke obrade drveta (sušenje, parenje, visokotemperaturni tretmani). Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova, od čega 7 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (kategorije M21). Recenzent je u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima. Uradio je više studija i projekata za potrebe preduzeća iz oblasti tehnologija drveta, a trenutno je i konsultant za dva velika drvnoindustrijska preduzeća. Od 2008. godine održava kurseve sušenja drveta na Šumarskom fakultetu i u preduzećima drvne industrije. Član je nekoliko međunarodnih organizacija i sudski veštak za oblast tehnologija drveta.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Procesi hidrotermičke obrade drveta.

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Master akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Master akademske studije na engleskom jeziku

Akreditacija 2021

Doktorske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2021

Strukovne studije

Odabrani naučni radovi