+

Goran Milić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 820
E-mail: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 53
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Rođen je 1976. godine u Ivanjici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2001., a magistrirao 2006. godine godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine na istom fakultetu, gde je i biran u sva zvanja od asistenta pripravnika do vanrednog profesora.
Bio je član komisije za ocenu i odbranu 3 doktorske disertacije i mentor većeg broja diplomskih, završnih i master radova. Član je izdavačkog saveta revijalnog časopisa „Drvotehnika” i član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa SEEFOR. Član je naučnih odbora međunarodnih konferencija u Šopronu (Hardwood Conference 2020) i Ohridu (2017, 2019). Organizovao je i moderirao više međunarodnih skupova na Šumarskom fakultetu, u okviru međunarodnih projekata ID:WOOD i FORESDA. Organizator je završne konferencije COST FP1407 ModWoodLife koja je održana na Šumarskom fakultetu 2018. godine (više od 30 zemalja, 90 učesnika) i urednik zbornika radova. Učestvovao je u realizaciji većeg broja nacionalnih i međunarodnih projekata (ID:WOOD, FORESDA, bilateralni projekti, 4 COST akcije…). Usavršavao se u Austriji (kompanija Muelboeck; Salzburg University of Applied Sciences), Nemačkoj (institut Johann Heinrich von Thünen (bivši BFH), Hamburg), Finskoj (institut Luke, Helsinki). U okviru programa Erasmus+ bio je gostujući profesor u Sloveniji (institut InnoRenew, Koper (2018)) i Austriji (Salzburg University of Applied Sciences (2019)). Gostujući profesor je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina).
Oblast istraživanja je prvenstveno primarna prerada drveta, posebno procesi hidrotermičke obrade drveta (sušenje, parenje, visokotemperaturni tretmani). Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova, od čega 7 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (kategorije M21). Recenzent je u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima. Uradio je više studija i projekata za potrebe preduzeća iz oblasti tehnologija drveta, a trenutno je i konsultant za dva velika drvnoindustrijska preduzeća. Od 2008. godine održava kurseve sušenja drveta na Šumarskom fakultetu i u preduzećima drvne industrije. Član je nekoliko međunarodnih organizacija i sudski veštak za oblast tehnologija drveta.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Procesi hidrotermičke obrade drveta.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Master studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Doktorske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2021

Strukovne studije

Odabrani naučni radovi